Bejelentkezés

Fiókkezelés

Buvu.hu vásárlási kedvezmény az első vásárlásra 1000 Ft *

* A kedvezményt 9999 Ft feletti megrendelésre érvényesítheti
 
 

Üzleti feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Ezek az Üzleti feltételek közelebbről határolják be és pontosítják az Eladó és a Vásárló www.buvu.hu internetes áruházon keresztül megkötött szerződéses kapcsolat keretén belüli jogait és kötelezettségeit. Vásárlónak módjában áll ezeket az Üzleti feltételeket megrendelésének elküldése előtt megismerni, és erre a figyelme megfelelően előre fel lett hívva. Vásárló megrendelésének elküldésével igazolja, hogy ezeket az Üzleti feltételeket megismerte és elfogadja.

Ezek az Üzleti feltételek (tovább „Üzleti feltételek“) a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 89/2012. Tt. sz. hatályos szövegezése (tovább „Polgári Törvénykönyv“) és a Cseh Köztársaság fogyasztóvédelméről szóló 634/1992 Tt. törvény későbbi rendeleteinek szövegezése alapján kerültek kidolgozásra.

A www.postershop.cz internetes áruház üzemeltetője és értékesítője a 24259896 azonosítószámú, Prága 4 Iparhatóságánál bejegyzett Postershop s.r.o. A szerződéses kapcsolatból eredő valamennyi teljesítés helye 180 00 Prága – Libeň, Na Košince 106/3, Cseh Köztársaság.

Az 1827 §-sal összhangban Eladó a Fogyasztónak minősülő Vásárlónak az Üzleti feltételek szövegét e-mailben küldi meg.

Valamennyi szerződéses kapcsolat vonatkozásában a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó.

2. Fogalmak meghatározása

 • Fogyasztói szerződés –adásvételi szerződés, munkavégzésre vonatkozó szerződés, esetleg más Polgári Törvénykönyv szerinti szerződés, amennyiben a szerződő felek egyike Fogyasztó, a másik Eladó.
 • Fogyasztó (vásárló) – olyan fizikai személy, aki a szerződéskötés és szerződés teljesítés során nem saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége, vagy hivatásának önálló teljesítésének keretén belül jár el.
 • Vásárló, aki nem fogyasztó – olyan személy, aki a szerződéskötés és teljesítés során saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenységének, vagy foglalkozásának önálló teljesítésének keretén belül jár el.

3. Adásvételi szerződés létrejötte

A Vásárló által rendesen kitöltött és a www.buvu.hu internetes áruházon keresztül elküldött megrendelés kötelező érvényű indítvány az Eladóval történő adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy a Vásárló a szerződés megkötésére tett indítványával a megrendelés elküldésétől számított 21 nap időtartamra kötelezi el magát.

Eladó a hozzá beérkezett megrendeléseket a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1827 § 1. bekezdése értelmében e-mailen keresztül haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló megrendelésben feltüntetett e-mail címére, ugyanakkor ez a visszaigazolás nem minősül az adásvételi szerződésre tett indítvány elfogadásának. Maga az adásvételi szerződés az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó indítvány Eladó részéről történő elfogadásával kerül megkötésre azzal, hogy elfogadásnak az áru Eladó által a Vásárló részére történő elküldése vagy az Eladó részéről e-mailben vagy telefonon történő kifejezett elfogadása minősül.

Fogyasztónak mindenféle büntetés nélkül egészen az áru kiküldésének pillanatáig jogában áll a megrendelést felmondani, azaz az adásvételi szerződés megkötésére tett indítványát visszavonni. Az elállás tényéről a Fogyasztó e-mailben vagy telefonon köteles az Eladót tájékoztatni.

Abban az esetben, ha a Vásárló olyan áru megrendelését akarja lemondani, mely számára speciális megállapodást követően került megrendelésre, az áru vételárából számított 50% mértékű lemondási díj megfizetésére köteles.

Az adásvételi szerződés cseh és magyar nyelven kerül megkötésre. Vita esetén a cseh változat tekintendő elsődlegesnek. Az adásvételi szerződés megkötés után kizárólag a lerendezéséhez feltétlen szükséges időtartamra kerül archiválásra, és ez alatt az idő alatt a Fogyasztó írásbeli kérésére számára hozzáférhetővé lehet tenni. A megrendelés módosítására és a hibák javítására az áru kiszállításra történő átadásának pillanatáig van lehetőség.

4. Fogyasztó Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1829 § 1. bekezdése alapján történő szerződéstől való elállása

Fogyasztónak jogában áll a szerződéstől az áru átvételének (annál az adásvételi szerződésnél melynek tárgyát többféle áru vagy több részletben történő átadás képezi, az utolsó szállítmány átvételének; annál az adásvételi szerződésnél, melynek tárgyát rendszeresen ismételt áruszállítmányok képezik, az első áruszállítmány átvételének) napjától számított 14 napos határidőn belül indoklás nélkül elállni.

A szerződéstől való elállás jogának érvényesítéséhez Fogyasztó köteles az Eladót, azaz a Postershop s.r.o. vállalatot (székhely Prága 4, Pujmanové 17, irányítószám 140 00, azonosítószám: 24259896, e-mail eshop@buvu.hu) egyoldalú jogi eljárás formájában (például postai szolgáltatás igénybevételével, faxon vagy e-mailben megküldött levélben) jelen szerződéstől való elállásáról tájékoztatni. Felhasználó a szerződéstől való elállás közlésére használhatja a mellékelt formanyomtatványt, azonban ennek használata nem kötelező. Jelen szerződéstől való elállás határideje akkor tekinthető betartottnak, ha a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítés a vonatkozó határidő lejárta előtt megküldésre kerül.

A Fogyasztó adásvételi szerződéstől való elállása esetén felesleges halogatás nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés Eladóhoz történő beérkezésének napjától számított 14 napon belül valamennyi Eladótól átvett konkrét árutételért kifizetett összeg számára visszafizetésre kerül. Eladó a kifizetett összegeket csak és kizárólag az árukért téríti vissza, a további már választott szolgáltatásokért (szállítás, csomagolás stb.) viszont nem.

Eladó a kifizetett összeg visszafizetésre a kiinduló tranzakció megvalósítására Fogyasztó által használt eszközzel azonos fizetőeszközt használja. Amennyiben Fogyasztó utánvéttel teljesítette a fizetést, a Fogyasztónak a megrendeléshez használt e-mailcíméről írásban meg kell küldenie az Eladónak a saját bankszámlaszámát. Ezzel a Fogyasztónak semmilyen esetben nem keletkeznek további költségei. A visszafizetést az Eladó csak a visszaküldött áru átvétele vagy az áru visszaküldésének a Fogyasztó általi bizonyítása után teljesíti, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb. Fogyasztó az árut felesleges halogatás nélkül, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállás megvalósulásától számított 14 napon belül köteles az Eladónak a Csomagküldő.hu, ID: 93847903 - Postershop, 1139 Budapest, Teve ut. 60. címre visszaküldeni azzal, hogy az áru visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségek Fogyasztót terhelik. A határidő abban az esetben tekinthető betartottnak, ha a Fogyasztó az árut a 14 napos határidő lejárta előtt küldi Eladónak vissza. Fogyasztó kizárólag az árunak azért értékcsökkenéséért felel, melynek keletkezését az ezzel az áruval nem a tulajdonságainak és természetének megismeréséhez, ideértve annak működését is, szükséges módon történő bánásmód okozza.

Fogyasztó a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1837 § rendelkezéseinek értelmében nem állhat el a szerződéstől:

 • a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén, amennyiben a szerződéstől való elállás határidejét megelőzően a teljesítés az ő előzetes kifejezett egyetértésével valósult meg és a Vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Fogyasztót arról, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől elállni,
 • b) olyan áruk szállítására vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződés esetén, melyek ára a Vállalkozó akaratától független pénzpiaci mozgástól függ, és ami a szerződéstől való elállás határideje alatt bekövetkezhet,,
 • c) olyan alkoholos italok szállítására vonatkozó szerződés esetén, melyek csak harminc nap elteltével kerülhetnek szállításra és melyek ára a Vállalkozó akaratától független pénzpiaci mozgástól függ,
 • d) olyan áruk szállításra vonatkozó szerződések esetén, melyek a Fogyasztó kérése alapján vagy számára megváltoztatásra kerültek,
 • e) gyorsan romlandó, valamint a szállításhoz más termékekkel visszafordíthatatlanul kevert áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén,
 • f) a Fogyasztó által megadott helyen és annak kérésére történő javításra vagy karbantartásra vonatkozó szerződés esetén; ez azonban nem vonatkozik a kért javításoktól eltérő utólagos kivitelezésekre illetve a kért alkatrészektől eltérő alkatrészek szállítására,
 • g) olyan zárt csomagolású termékek szállítására vonatkozó szerződések esetén, melyek csomagolását a Fogyasztó megbontotta és higiéniai okok miatt visszaküldésük nem lehetséges,
 • h) hang- és képfelvételek, számítógépes programok szállítására vonatkozó szerződések esetén, amennyiben azok eredeti csomagolását megbontotta,
 • i) újságok, időszaki sajtótermékekre vagy folyóiratokra vonatkozó szerződések esetén,
 • j) szállásra, közlekedésre, étkeztetésre vagy szabadidős tevékenységekre vonatkozó szerződések esetén, amennyiben Vállalkozó ezt a teljesítést meghatározott időpontban nyújtja,
 • k) nyilvános árverés alapján a nyilvános árveréseket szabályzó törvény szerint megkötött szerződések esetén, vagy
 • l) digitális tartalmak átadására vonatkozó szerződések esetén, amennyiben az nem adathordozó eszközön és a Fogyasztó a szerződéstől való elállás határidejének lejárta előtt tett kifejezett egyetértésével került átadásra, és a Vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a Fogyasztót arról, hogy ebben az esetben nincs joga a szerződéstől való elállásra.

Nem lehet a szerződéstől indoklás nélkül elállni, amennyiben az áru a Fogyasztó által már részben felhasználásra került, vagy azt a Fogyasztó bármilyen módon megváltoztatta. Akkor sem lehet elállni az árura vonatkozó szerződéstől, amikor annak jellege, főleg higiéniai okok miatt ezt kizárja. Amennyiben az áru hiányosan, sérülten illetve szemmel láthatóan használtan kerül visszaszállításra, Eladó kártérítést érvényesíthet. Szerződéstől való elállás vonatkozásában az ügyfél kérésére módosított áru alatt a következő termékek értendők:

- keretezett képek, plakátok (azaz az ügyfél választja ki a keret színét és fajtáját)

- valamennyi fotókép részleg által méretre készített áru (a fotókép mindig méretre és konkrét ügyfél megrendelése alapján készül).

Olyan áru visszaküldésénél, melynél törvényi okból kifolyólag érvényesítésre kerül a szerződéstől való elállás joga, Vásárló köteles az árut olyan megfelelő módon visszaküldeni, hogy megvédje azt a további esetleges sérüléstől. Vásárló köteles az árut rendesen úgy becsomagolni (az áru szállítását végző saját szolgáltatójának üzleti feltételei szerint), hogy az áru további sérülése ne következhessen be.

Eladó fenntartja a jogát a Vásárló által Eladónak visszaküldött olyan küldemény átvételének megtagadására, mely az Eladónak történő kézbesítéskor láthatóan sérült, szakadt stb. Ilyen esetben Vásárlónak a küldeményt annál a szállítást végző vállalatnál kell reklamálnia, mellyel a csomagot küldte. Tekintettel az eddigi tapasztalatokra és a Cseh Posta üzleti feltételeire, felhívjuk a Vásárló figyelmét arra, hogy a küldemények gyakori sérülései miatt a küldeményeket kézhez kézbesítendő üzleti csomagként célszerű feladni. Azonban a küldemény visszaküldésének módját a Vásárló dönti el.

5. Nem Fogyasztónak minősülő Vásárló szerződéstől való elállása

Nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében nem lehet a szerződéstől elállni.

6. Szállítás

A Vásárló által megrendelésben választott kézbesítés és csomagolás költsége a Vásárlót terheli, és ezek a költségek az Eladó www.buvu.hu internetes oldalán található aktuális árjegyzék szerint kerülnek felszámolásra.

Vásárló köteles a küldemény átvétele előtt ellenőrizni a küldemény épségét. A küldemény bármilyen szemmel látható sérülése esetén Vásárló köteles a küldemény átvételét megtagadni és felesleges halogatás nélkül, legkésőbb 24 órán belül Eladót erről az eshop@buvu.hu e-mail címen írásban értesíteni, aki a küldeményt saját maga a saját költségére reklamálja meg a kézbesítést végző szolgáltatónál. Amennyiben Vásárló olyan csomagban veszi át az árut, mely sértetlennek tűnik, és utólag állapítja meg, hogy az áru részben vagy egészben sérült, köteles Eladót erről az eshop@buvu.hu e-mail címen legkésőbb az áru átvételétől számított 24 órán belül értesíteni. Ezzel egy időben, Vásárló köteles a szállítást a szállítást végző szolgáltatójánál megreklamálni és reklamációs eljárást indítani a szállítónál (ez a tény a szállító üzleti feltételeiből következik). Eladó ebben az esetben a reklamáció rendezésében teljes mértékben együttműködik.

7. Fizetési feltételek

 • Utánvét – Vásárló az áru ellenértékét az áru átvételekor az áru kézbesítőjének (futárnak) vagy postai úton fizeti ki.
 • Banki átutalás – a megrendelés (adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó indítvány) kézhezvétele után Eladó megküldi Vásárlónak a vételár összegét, a bankszámlaszámát és a fizetés variábilis kódját. Az árut a Vásárló az Eladó bankszámlájára az áru kiküldése előtt fizeti ki, ellenkező esetben az áru nem kerül kiküldésre illetve átadásra. A vételár kifizetésének ez a módja a vételár előlegfizetésének minősül.
 • Bankkártyás fizetés – a megrendelés (adásvételi szerződés megkötésére tett indítvány) létrehozása után a Vásárló egy biztonságos fizetőkapuhoz kerül átirányításra, ahol a Vásárló megadja a fizetéshez szükséges adatokat. Ez a fizetés a vételárra vonatkozó előlegfizetésének minősül. Munkatársainknak nincs hozzáférésük az ön bankkártyájához, minden kizárólag a bankon keresztül történik.

8. Hibás teljesítésből eredő jogok

A hibás teljesítésből eredő jogokat és kötelezettségeket az általánosan kötelező érvényű vonatkozó rendszabályok, elsősorban a Cseh Köztársság Polgári Törvénykönyvének 1914-1925, 2099-2117 és 2161-2174 § rendelkezései szabályozzák.

Vásárló hibás teljesítésből eredő joga olyan hibán alapszik, amelyet a tárgy a Vásárlóra történő kárveszély átszállása során hordoz, abban az esetben is, ha később mutatkozik meg. Vásárló joga az olyan később keletkező hibákra vonatkozóan is kiterjed, melyeket Eladó saját kötelezettségeinek megszegésével okozott.

Amennyiben a hibás teljesítés alapvető szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult:

 • a) a hibás teljesítés új hibátlan tárgy átadásával vagy a hiányzó tárgy pótlásával történő elhárítására,
 • b) a hiba tárgy javításával történő elhárítására,
 • c) a vételárból számított arányos kedvezményre, vagy
 • d) a szerződéstől elállni.

Vásárlónak a hiba bejelentésekor vagy a hiba feltárását követően felesleges halogatás nélkül közölnie kell az Eladóval, hogy melyik jogával kíván élni. A foganatosított választást Vásárló az Eladó jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg, kivéve ha a Vásárló olyan hiba javítását kérte, mely javíthatatlannak mutatkozik. Amennyiben Eladó a hibát megfelelő időn belül nem hárítja el, illetve közli a Vásárlóval, hogy a hibát nem hárítja el, Vásárló a hiba elhárítása helyet arányos mértékű kedvezményt kérhet a vásárlási árból, vagy elállhat a szerződéstől.

Abban az esetben, ha a Vásárló nem él időben a választás jogával, a nem alapvető szerződésszegéssel azonos jogok illetik meg.

Amennyiben a hibás teljesítés nem alapvető szerződésszegésnek minősül, úgy a Vásárló a hibák elhárítására vagy a vételárból számított arányos kedvezményre jogosult.

Abban az esetben, ha a Vásárló nem érvényesíti a vásárlási árból számított kedvezményre való jogát vagy nem áll el a szerződéstől, az Eladó pótolhatja a hiányzó tárgyat, vagy elháríthatja a joghibát. A többi hibát Eladó saját döntése alapján a tárgy javításával vagy új tárgyak leszállításával háríthatja el; a választás nem okozhat a Vásárlónak aránytalan költségeket.

Amennyiben a hibát az Eladó időben nem hárítja el vagy a tárgy hibájának javítását megtagadja, Vásárló kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. Foganatosított választását Vásárló az Eladó hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg.

Vásárló nem állhat el a szerződéstől és új tárgy szállítását sem kérheti, amennyiben a tárgyat nem átvételkori állapotával azonos állapotban szolgáltatja vissza. Kivéve, ha

 • a) az állapotváltozás a hiba megállapítását célzó átvizsgálás következtében keletkezett,
 • b) a Vásárló az árut még a hiba feltárása előtt használta,
 • c) ha nem a Vásárló okozta az áru változatlan állapotban történő visszaadásának meghiúsulását viselkedésével vagy gondatlanságból, vagy
 • d) a Vásárló még a hiba megjelenése előtt eladja, használja, vagy szokásos használat során megváltoztatja a tárgyat; amennyiben csak részben is így történt, a Vásárló visszaküldi az Eladónak a még visszaküldhető részeket és olyan mértékű térítést ad az Eladónak, amilyenben a tárgy használatából haszna származott.

Amennyiben a Vásárló az áru hibáját időben nem jelenti, elveszíti a szerződéstől való elállás jogát.

A hibás teljesítéséből eredő jog az Eladónál ezen a címen érvényesítendő:

Termék visszaküldéséhez: Csomagküldő.hu, ID: 93847903 - Postershop, 1139 Budapest, Teve ut. 60.

Az áru tárgyi hibája miatti visszaküldése során Vásárló köteles az árut olyan megfelelő módon visszaküldeni, hogy azon további esetleges sérülések ne keletkezhessenek. Vásárló köteles az árut olyan módon becsomagolni (a szállítást végző szolgáltató üzleti feltételeinek megfelelően), hogy meggátolja az áru további károsodását.

Eladó fenntartja jogát a Vásárló által visszaküldött olyan küldemény átvételének megtagadására, amely az Eladónak történő kézbesítéskor szemmel láthatóan sérült, szakadt stb. Ebben az esetben Vásárlónak a küldeményt annál a szállítást végző szolgáltatónál kell reklamálnia, amellyel a csomagot küldte. Azt, hogy milyen módot választ a küldemény Eladónak történő kézbesítésére, a Vásárló dönti el.

9. Fogyasztónak minősülő Vásárló hibás teljesítésből eredő jogai és minőségi garancia

Eladó a Fogyasztónak minősülő Vásárlóval szemben felelősséggel tartozik az áru átadáskor hibátlan állapotáért, Eladó fokozott felelősséggel tartozik a Vásárlónak azért, hogy amikor a Vásárló a tárgyat átveszi,

 • a) a tárgy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megegyeztek, és amennyiben megegyezés nem történt, annak tulajdonságai megfelelnek az Eladó vagy Gyártó által leírtaknak, vagy melyeket a Vásárló tekintettel az áru jellegére és az általa bemutatott reklámok alapján elvár,
 • b) a tárgy alkalmas arra a célra, amit az Eladó a használatáról közölt vagy melyre az ilyen fajta tárgyat rendszerint használják,
 • c) a tárgy megfelel a szerződéses minta minőségének, kivitelének vagy tervezetének, amennyiben a minőség vagy kivitel szerződéses minta vagy tervezet szerint került meghatározásra,
 • d) a tárgy mennyisége, mérete vagy tömege megfelelő és
 • e) a tárgy megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Vásárló a hibás teljesítésből eredő jogát az áru átvételétől számított 24 hónap időtartamig jogosult érvényesíteni.

Abban az esetben, ha a tárgy nem rendelkezik az előbb feltüntetett tulajdonságokkal, Vásárló hibátlan új tárgy leszállítását is kérheti, feltéve, ha az a hiba jellegére való tekintettel nem aránytalan, ugyanakkor amennyiben a hiba kizárólag a tárgy alkatrészeit érinti, Vásárló csupán az alkatrészek cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha ez azonban tekintettel a hiba jellegére nem mértékletes, főleg ha a hiba felesleges halogatás nélkül elhárítható, Vásárló jogosult a hiba térítésmentes elhárítására.

Vásárlónak új tárgy átadására, vagy alkatrész cserére vonatkozó joga elhárítható hibák esetén abban az esetben is fennáll, ha a hiba ismételten jelentkezik, vagy nagyobb számú hiba miatt a tárgyat nem tudja rendesen használni. Ilyen esetben a Vásárló a szerződéstől való elállásra is jogosult.

Abban az esetben, ha a Vásárló nem áll el a szerződéstől vagy nem érvényesíti az új hibátlan tárgy átadására, alkatrész cseréjére vagy a tárgy javítására vonatkozó jogát, arányos árkedvezményt kérhet. Vásárló jogosult az arányos árkedvezményre abban az esetben is, ha Eladó nem tud számára új hibátlan tárgyat biztosítani, nem tudja kicserélni annak alkatrészeit vagy a tárgyat megjavítani, továbbá abban az esetben is, ha az Eladó a jóvátételt nem rendezi megfelelő időn belül vagy amennyiben a jóvátétel biztosítása a Fogyasztónak jelentős nehézséget okozna.

A hibákból eredő jogok az Eladónál ezen a címen érvényesíthetők:

Áru visszaküldésére: Csomagküldő.hu, ID: 93847903 - Postershop, 1139 Budapest, Teve ut. 60.

Vásárló kérésére Eladó írásos formában igazolja, hogy milyen terjedelemben és milyen időtartamra vonatkoznak rá az esetleges hibás teljesítésből adódó kötelezettségek. Amennyiben a tárgy jellege ezt megengedi, az igazolás a tárgy feltüntetett adatait tartalmazó vásárlási bizonylattal is helyettesíthető. Vásárlónak hibás teljesítésből eredő jogának érvényesítése esetén Eladó írásban igazolja a jogérvényesítés idejét, valamint a javítások elvégzését és azok időtartamát.

Olyan áru a visszaküldésekor, melyeknél a tárgyra vonatkozó hibás teljesítésből fakadó jog kerül érvényesítésre, Vásárló köteles az árut olyan megfelelő módon visszaküldeni, hogy annak esetleges további károsodása ne következzen be. Vásárló köteles az árut rendesen becsomagolni (a számára szállítást végző szolgáltató üzleti szabályzatának megfelelően), úgy, hogy az árut a további károsodástól megkímélje.

Eladó fenntartja magának a jogot a Vásárló által az Eladónak megküldött olyan küldemény átvételének megtagadására, mely kézbesítés során szemmel láthatóan sérült, szakadt stb. Ebben az esetben Vásárlónak a küldeményt annál a szállítást végző szolgáltatónál kell megreklamálnia, mellyel a csomagot visszaküldte. A küldemény Eladónak történő visszaküldésének módját az Eladó választja meg.

Amennyiben a fotótapéta termék ki lett véve az eredeti csomagolásából, láthatóan manipulálták, falra vagy más felületre helyezték, úgy arra reklamáció már nem érvényesíthető. Amint az öntapadó fólia az alapról levételre kerül, úgy arra reklamáció már nem érvényesíthető. Mindkét esetben különleges termékről van szó. Ezért javasoljuk a termék alkalmazás előtti, sérülésekre, nyomtatási hibákra stb. vonatkozó alapos átvizsgálását.

10. Minőségi garancia nem Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén

Amennyiben szerződő felek abban kifejezetten másként meg nem állapodtak, úgy Eladó a nem Fogyasztónak minősülő Vásárlónak minőségi garanciát nem nyújt. Ebben az esetben az Eladó hibákra vonatkozó felelősségét a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyve szabályozza.

11. Árak és az ajánlat érvényessége

Valamennyi ár a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes áfával van feltüntetve. Abban az esetben, ha az ÁFA az adásvételi szerződés megkötéséig, illetve az áru kiküldéséig megváltozik, Vásárló az általa választott fizetési mód figyelembe vételével köteles megfizetni a vételár különbözetet, illetve Eladó e-mailben haladéktalanul felkéri a Vásárlót annak közlésére, hogy hová küldje meg számára a vételár különbözetet. Valamennyi áru ára, ideértve az akciós termékeket is, visszavonásig vagy a készlet kiárusításáig érvényes.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak olyan esetek, amikor az Eladó és a
Vásárló között nem valósul meg a szerződéskötés, különösen abban az esetben, ha a
Vásárló az árut az Eladó információs rendszerének belső hibája következtében tévesen
közzétett áron rendeli meg, az Eladónak még azután is jogában áll az adásvételi
szerződéstől elállni, ha a Vásárló a megrendelését visszaigazoló e-mailt kapott. Eladó
ilyen esetben tájékoztatja a Vásárlót erről a tényről. Az arra vonatkozó példák, hogy
mikor következhet be az ár ilyen hibás közzététele a következők:

 • az áru ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a vételárat);
 • az áru áránál egy vagy több számjegy felesleges vagy hiányzik;
 • az áru kedvezményének mértéke meghaladja az 50%-ot, anélkül, hogy az áru


valamilyen különleges marketingkampány vagy speciális szimbólummal jelzett
kiárusítási akció részese lenne.

A forgalom nyilvántartásáról szóló törvény alapján az Eladó köteles a Vásárlónak számlát kiállítani. Ezzel egy időben, műszaki kimaradás esetén legkésőbb 48 órán belül, köteles a bevételt az online adóigazgatásnál bejegyezni.

12. Kedvezmények és kedvezmény kuponok

Eladó különböző fajta kedvezményeket nyújt (hűség, mennyiségi, ismerősnek ajánlásért stb.) Minden kedvezményre saját felhasználási szabály vonatkozik.

Amennyiben a kedvezmény vagy kedvezménykupon nem az adott kedvezményre illetve kedvezménykuponra vonatkozó szabályoknak megfelelően kerül érvényesítésre, Eladó jogosult az így érvényesített kedvezményt vagy kedvezménykupont elutasítani. Ebben az esetben Vásárlót erről tájékoztatja és felajánlja számára a megrendelés e nélkül a kedvezmény vagy kedvezménykupon érvényesítése nélküli lerendezését.

A konkrét kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályok és feltételek vagy közvetlenül a kedvezményhez (információk formájában) kerülnek hozzácsatolásra, vagy a kedvezménynél fel van tüntetve az arra a weboldalra mutató hivatkozás, melyen a kedvezmény szabályainak részletes leírása található. Amennyiben a kedvezmény értelmezésében félreértések adódnának, úgy az Eladó általi értelmezés az irányadó.

Valamennyi kedvezmény vagy kupon kizárólag egyszer érvényesíthető, kivéve ha másként kifejezetten nem került megállapodásra. Többszöri használat esetén Eladónak jogában áll az ilyen kedvezmény elfogadását megtagadni.

Abban az esetben, ha olyan Vásárló érvényesíti a kedvezményt, aki nem Fogyasztó és nem megvásárolt ajándékutalványokról van szó, Eladónak jogában áll az ilyen kedvezmény vagy kedvezménykupon érvényesítését megtagadni.

Amennyiben az ajándékutalvány, illetve kedvezménykupon értéke magasabb, mint a vásárlás összértéke, a különbözet új utalványra vagy kuponra nem vihető át, és a fel nem használt összeg nem kerül visszafizetésre.

13. A személyes adatok kezelésének és védelmének alapelvei


Jelen alapelvek rendelkezései szabályozzák ügyfeleink és a szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődő természetes személyek személyes adatainak kezelésének módját.

A személyes adatok közé tartozik bármely információ, amely Önt, mint vásárlót azonosít, vagy amelyek alapján Ön azonosítható, valamint olyan adat, amelyből Önre nézve következtetés vonható le.

Személyes adatok kezelésének minősül a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. A vásárló személyes adatainak teljesen vagy részben automatizált módon végzett adatkezelésének csak az minősül, ha a személyes adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni.

A vásárló olyan természetes személy, akivel termék szállításával, illetve szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződéses kapcsolatunk van vagy volt, valamint ha az adott személy konkrét érdeklődést nyilvánított termékeink vagy szolgáltatásaink iránt.


ALAPELVEK

Adatkezelésünk összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelem alapelveivel, valamint további hatályos jogszabályokkal.  

 

Alapszabályok, amelyek meghatározzák adatkezelési műveleteink folyamatát:

 

1) Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság

Az Ön személyes adatait tisztességesen és jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük.

2) Célhoz kötöttség

Az Ön személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3) Adattakarékosság

A személyes adatokat csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és korlátozott terjedelemben kezeljük.

4) Korlátozott tárolhatóság

Az Ön személyes adatait olyan formában tároljuk, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

5) Pontosság

Ügyelünk arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Megteszünk minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

6) Integritás és bizalmas jelleg

Az általunk kezelt személyes adatoknak biztosítjuk a védelmet és biztonságot. Az Ön személyes adatait oly módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Ügyfeleink személyes adatainak kezelését a következő kezelési célok eléréséhez végezzük: 1) szerződések és szerződéses jogviszonyok ügyintézéséhez és 2) marketing és üzleti célokból. Néhány adat, amely bizonyos körülmények mellett természetes személy azonosító adata lehet, cookies és web beacons technológia alkalmazásának eredménye.


A SZERZŐDÉSEK ÉS SZERZŐDÉSES JOGVISZONYOK KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK

Kezeljük a velünk kötött szerződésekben feltüntetett személyes adatokat, valamint azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződések teljesítésével kapcsolatban felmerülnek. Elsősorban az azonosító és kapcsolattartó adatok tartoznak ide, a szerződés tárgyával és a szerződéses jogviszony tartamával kapcsolatos adatok, beleértve a vásárlóval lefolytatott üzleti kommunikációt is. Szerződéses jogviszony jön létre továbbá minden megrendeléskor, amelyre webáruházunkban kerül sor.

A személyes adatok kezelése szükségszerű szerződéses kötelességeink teljesítése érdekében, valamint eme szerződésekből kifolyólagos jogaink érvényesítése és az ehhez kapcsolódó törvényes kötelességeink teljesítése céljából (pl. elszámolási nyilvántartás vezetése és könyvelési adatok tárolása törvényben meghatározott időtartamig).

A szerződések és szerződéses jogviszonyok ügyintézéséhez kapcsolódó személyes adatokat elsősorban Önöktől kapjuk meg, de a szerződés teljesítése folyamán is felmerülhetnek (pl. a szállítótól beérkező információ a megrendelt áru átvételéről).

Amennyiben termékeinkért vagy szolgáltatásainkért bankkártyával fizet, a fizetés biztonságos fizetőkapun keresztül történik, amelyet a ČSOB a.s., székhely: Radlická 333/150, Praha 5, 15057 bank működtet. Cégünknek nincs hozzáférése sem a személyes adatokhoz, sem más adatokhoz, amelyek segítségével a fizetési tranzakció hitelesítésére sor kerül.

A személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig a tárgyi szerződéses viszony megvalósításához jogi szempontból fontosak, tehát a törvényes rendelkezésekben előírt és a szerződő felek által megegyezett elévülési, jogvesztő, reklamációs, megőrzési és más határidők leteltéig.

  
ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatokat kezeljük továbbá üzletszerzés céljára is, azért, hogy tájékoztatni tudjuk Önöket kínálatunkról és újdonságainkról. Ez a tevékenységünk elsősorban hírlevelek és más üzleti tárgyú tájékoztatók elküldésében rejlik, valamint a célból, hogy ügyfeleinket és azon személyeket, akiknél feltételezhető az érdeklődés, telefonhívással, e-mailküldéssel vagy más hasonló módon tájékoztassuk érdeklődésükről és ajánlásainkról. Ezen célokból a személyes adatokat azért is kezeljük, hogy tevékenységünket Önök felé személyesítsük, segítve ezzel a szerződéses jogviszony létrejöttét és teljesítését.

A személyes adatokat az Önökkel való kapcsolatteremtéshez kínálatismertetés vagy más üzleti megkeresés céljából csak abban az esetben használjuk fel, ha ésszerűen feltételezhető, hogy a megkeresésünk érdekli Önt és ez elsősorban akkor érvényes, ha Ön már az ügyfelünk vagy az ügyfelünk volt. A személyes adatok felhasználására tevékenységünk személyesítése céljából csak akkor kerül sor, ha Ön üzleti kapcsolatban állt velünk (áruvásárlás, szolgáltatás kihasználás, avagy konkrét érdeklődés kinyilvánítása termékeink megvásárlása, illetve szolgáltatásaink kihasználása iránt).

Üzleti kínálatot tartalmazó megkeresést csak akkor küldhetünk az Ön e-mail címére, ha ezt a címet mint ügyfelünk közölte velünk, vagy ha e-mail címének ilyen célból történő felhasználásához hozzájárult. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbiakban ismertetett módon. Ezen felül minden elektronikus üzleti megkeresésben egyszerű lehetőséget nyújtunk – elektronikus lejelentkezés formájában – az üzleti megkeresések jövőbeli küldéseinek letiltására.

Ilyen célból a következő személyes adattípusokat dolgozzuk fel:

1) azonosító adatok és elérhetőségek (család– és keresztnév, postacím, e-mail cím, telefonszám, stb.)

2) profilalkotási adatok együttműködésünk viszonylatában (pl. üzleti viszonyaink eseménysora és lemenete, vásárlása tárgya, keresletének tárgya)

3) az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabottságát lehetővé tévő adatok.

Közvetlen üzletszerzési és reklámküldési célból természetesen soha nem kerülnek feldolgozásra olyan személyes adatok, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint ha a kezelt adatok genetikai adatok, biometrikus adatok és az Ön egészségére, szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkoznak.

Az üzletszerzéssel kapcsolatos személyes adatok forrásai számunkra az Önökkel létrejött szerződéses jogviszonyok és megkeresések, amelyekkel hozzánk fordul (online nyomtatványokkal vagy közösségi hálózatokon, telefonhívással, stb.).

Ami az Ön személyes adatainak feldolgozását szolgáló jogalapot illeti, a közvetlen üzletszerzési és kereskedelmi célokra való adatkezelés jogszerű érdekünk, mivel üzleti kapcsolataink és tevékenységeink megtartását és továbbfejlesztését célozza meg. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Amennyiben Ön tiltakozást nyújt be az Önre vonatkozó személyes adatok üzleti tartalmú megkeresések küldése vagy más közvetlen üzletszerzési módszer alkalmazása céljából történő kezelése ellen, minden további nélkül megállítjuk az ilyen célú kezelést. Amennyiben Ön tiltakozik az ellen, hogy személyes adatai kezelése kölcsönös kommunikációnk személyre szabását célozza meg, az ellenvetés indokai alapján elbíráljuk, nem fűződnek-e olyan jogszerű érdekeink a személyes adatok további kezeléséhez, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy tiltakozásának helyet adunk-e. Ha nem tudunk megfelelni ennek, tájékoztatjuk Önt az indokokról. A tiltakozással való élés formáit az alábbiakban ismertetjük.

Személyes adatait hírlevél szolgáltatási és más tartalmú üzletszerzési célú megkeresés kiküldése célból addig használjuk fel, amíg ésszerűn feltételezhető, hogy Ön érdeklődik kínálatunk iránt, amennyiben már korábban az ilyen célú kezelés ellen nem tiltakozott. Tevékenységünk személyre szabása céljából a személyes adatokat az utolsó üzleti kapcsolattól számított 10 évig kezeljük.


COOKIES, WEB BEACONS

Honlapunkon, a www.buvu.hu-on, sütiket (cookies) használunk, tehát bizonyos szövegállományok mentésére kerül sor, amelyek adatokat tartalmaznak a honlap látogatásáról a számítógépén telepített internetes böngészőn keresztül úgy, hogy a honlap ismételt látogatása alkalmával a mentett adatok újra elküldésre kerülnek a mi webszerverünkre. A sütik a honlap beállításának személyre szabását, valamint a felhasználói kényelem növelését szolgálják, beleértve a felhasználói beállítások tárolását. A sütiket kihasználhatjuk továbbá a reklámok testre szabására és a honlap látogatottságának monitorozására is.

Alkalmazhatjuk a „web beacons” technológiát is, és ezt úgy a honlapunkon, mint az elküldött e‑mail üzenetekben is. A „web beacon” olyan apró grafikai elem, amely letöltésére webszerverünkről kerül sor az e-mail üzenetek olvasottságának nyomon követése érdekében, illetve a honlap látogatottságának és a felhasználók viselkedésének monitorozása céljából, ami ezt követően a felhasználóknak nyújtott elektronikus szolgáltatások optimalizálását eredményezi.

A beállítások személyre szabása és a honlap látogatottságának figyelemmel kísérése, a reklámok hozzáigazítása és az általunk közvetített tartalmak iránti érdeklődés monitorozása jogszerű érdekünk az Önnek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. Viszont ha Ön nem igényli, hogy sütiket vagy „web beacon”-t használjunk az Ön esetében, a sütik tárolását számítógépén kapcsolhatja ki, illetve a böngészőjének olyan beállítását alkalmazhatja, amely letiltja a „web beacon”-ok letöltését. A sütik és „web beacon”-ok segítségével gyűjtött személyes adatokat nem használjuk fel az Ön azonosítására. 

Jelen honlap Google Analytics funkciókat alkalmaz, amelyek a Reklámhálózatban megjelenő hirdetésekkel integrálódnak, és remarketing funkciókat, Google reklámmegjelenítési, demográfiai és Google Analytics érdeklődési áttekintéseket valósítanak meg.

A Google Analytics Reklámhálózatban való hirdetésjelentési funkciójáról a Reklámok beállítása segítségével tud lekapcsolódni, és itt tudja beállítani a Google Reklámhálózatának személyre szabását is. A www.buvu.hu honlap sütiket gyűjt, amennyiben ezeket az információkat nem kívánja megosztani a www.buvu.hu honlappal, böngészőjében letilthatja a sütik gyűjtését.


SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

A személyes adatok természetesen számunkra teljesen bizalmasak. A következő pontokban ismertetettek kivételével a személyes adatokat harmadik személyeknek nem adjuk át. A személyes adatokkal semmilyen módon nem üzletelünk.

A személyes adatokat olyan címzetteknek adhatjuk át, akik számunkra adatfeldolgozást végeznek, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyek szükséges része a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Elsősorban olyan címzettekről van szó, akik adótanácsadást, számviteli, információs technológiával, adatbázisokkal kapcsolatos vagy pl. jogi szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. A címzettek a személyes adatokat nem önállóan kezelik, csakis a mi utasításainkat követik. Felelősek vagyunk azért, hogy részükről nem történik visszaélés a hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban, és felvállalják a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének biztosítását és egyéb kötelezettségeket, amelyek az érvényes törvényes rendelkezések szerint szükségesek.

A személyes adatokat abban az esetben is átadhatjuk harmadik személy részére, ha Ön ehhez hozzájárul, mégpedig a hozzájárulás feltételeinek megfelelően. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Önre vonatkozó személyes adatok akkor is átadhatók harmadik személynek, ha ezt törvényes kötelezettségeink teljesítése megköveteli, vagy ha az ügy jellege ezt szükségessé teszi, elsősorban a szerződés teljesítése érdekében, amelynél Ön is szerződő fél (pl. szükséges személyes adtok átadása a szállítóknak a megvásárolt áru kézbesítése céljából vagy fizetési rendszerek üzemeltetőinek a vételár kifizetése céljából).

Személyes adatait megőrizzük és idegen országokba nem adjuk ki.

 

 

 

ÜGYFELEINK JOGAI

1) Tájékoztatásra való jog

Önnek joga van kérelmezni annak igazolását, miszerint személyes adatait feldolgozzuk-e vagy sem. Amennyiben igen, Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a kezelt adatokhoz és megkapja az adatkezeléssel, valamint a személyes adatok forrásaival kapcsolatos részletes tájékoztatásokat. Ha a személyes adatokat az Ön beleegyezésével vagy a szerződéses kötelességek teljesítése kapcsán kaptuk meg, és ha az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.

2) A helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy minden indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, beleértve a hiányos személyes adatok kiegészítését. Továbbá jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ezek kezelésére már nincs megfelelő jogalap (pl. abban az esetben, ha Ön ellenvetéssel él személyes adatainak kezelése kapcsán közvetlen üzletszerzés céljából). Amennyiben Ön ezt kérelmezi, a személyes adatok törlése helyett csupán korlátozzuk azok kezelését, vagyis a személyes adatokat csak megőrizzük és az Ön hozzájárulása nélkül más módon nem használjuk fel.

3) Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen és személyes adatai innentől ilyen célra nem lesznek felhasználva. Ha más esetekre hivatkozva tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, amikor a személyes adatok kezelésére jogos érdekeink alapján van szükség, először elbíráljuk, hogy részünkről nem állnak-e fenn olyan kényszerítő erejű jogos érdekek, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy tiltakozásának helyet adunk-e, és ha nem tudjuk kérését kielégíteni, ennek mi az oka.

Jogaival bármilyen formában jogosult élni, amely lehetővé teszi, hogy kérelme, kijelentése vagy tiltakozása érthetően lesz közvetítve, elsősorban elektronikus üzenet küldésével az eshop@buvu.hu címre. Amennyiben bizonyos intézkedés elvégzését kéri tőlünk, a meghozott intézkedésekről tájékoztatni fogjuk Önt minden indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított egy hónapon belül. Ez a határidő indokolt esetekben két hónappal is meghosszabbítható, amelyről Önt időben értesíteni szükséges.


Tájékoztatás a személyes adatokhoz való hozzáférésről. Jogomban áll az Adatfeldolgozónál, esetleg az Adatkezelőnél kérelmezni a rám vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk rendelkezésemre bocsátását, amelyeket minden indokolatlan késedelem nélkül megkapok. Az információ tartalmazza majd a (i) a rám vonatkozó személyes adatok kezelésének célját, (ii) azokat a személyes adatokat, esetleg személyes adatkategóriákat, amelyek az adatkezelés tárgyát képezik, beleértve az összes hozzáférhető információt ezek forrásairól, (iii) az automatizált kezelés logikájának alapját, miszerint megítélhető, hogy az ilyen adatkezelés olyan műveletek elvégzéséhez vagy döntések meghozatalához vezet, melyek tartalma beavatkozást jelent jogaimba és jogszerű érdekeimbe, és (iv) a címzetteket, esetlegesen a címzettek kategóriáit. Az információ nyújtásért az Adatkezelő, esetleg az Adatfeldolgozó ésszerű összegű díjat számíthat fel, amely nem haladja meg az információ-nyújtással kapcsolatos szükséges költségeket. 

Tájékoztatás egyéb jogokkal kapcsolatban. Amennyiben rájövök arra vagy feltételezem, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó oly módon kezeli a személyes adataimat, ami összeegyeztethetetlen a magánélet és a személyes jogok védelmével vagy törvényellenes, főleg ha személyes adataim pontatlanok felhasználásuk célja tekintetében, (i) magyarázatot kérhetek az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól vagy (ii) kérhetem, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó orvosolja az így fellépő állapotot. Elsősorban személyes adataim zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítésről vagy megsemmisítéséről van szó. Amennyiben kérelmem jogosnak minősül, az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó késedelem nélkül elhárítja a sérelmes helyzetet. Ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó kérelmemnek nem tesz eleget, az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhatok.

Jogokról szóló tájékoztató, amely összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet– ez a rendelet a továbbiakban mint„General Data Protection Regulation“ vagy csak „GDPR“.


Igazolom, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogaimról teljes körű tájékoztatást kaptam, összhangban a GDPR 13., 15-22. és 34. cikkeinek rendelkezéseivel.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő kezelése sérti az Ön jogait, panasszal élhet az Adatvédelmi Hatóság felé – lásd a www.uoou.cz honlapot.

 

Jelen adatkezelési alapelvek és a személyes adatok védelmének feltételei 2018. május 25-től lépnek érvénybe és hatályba.

14. Záró rendelkezések

A Fogyasztó megrendelése, annak Eladóhoz történő kézbesítését követően adásvételi szerződés megkötésére tett indítványként, teljesítés és további nyilvántartás céljából archiválásra kerül. A szerződés megkötéséhez vezető technikai lépések a megrendelés folyamatából magától értetődők. Vásárlónak lehetősége van a megrendelés leadása előtt az adatok megadása során keletkezett hibák megállapítására és javítására. A megrendelés megvalósításánál jelentkező távolsági kapcsolattartási eszközök (telefon, internet stb.) költségeit a Vásárló viseli. Ezek az Üzleti feltételek lehetővé teszik a Fogyasztó számára azok archiválását és sokszorosítását.

15. Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

Vásárló tulajdonjoga az árura az áru teljes vételárának megfizetésével keletkezik. Eladót a Vásárlóval való kapcsolatában a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 1826§ 1. bekezdés e) pontjának rendelkezése értelmében semmilyen viselkedési kódex nem kötelezi. Az adásvételi szerződésből következő fogyasztói viták bíróságon kívüli rendezésében a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, székhelye 120 00 Prága 2, Štěpánská 567/15., Cseh Köztársaság, azonosítószáma 000 20 869, webcím: http://www.coi.cz az illetékes. Eladó az áruk értékesítésére kereskedelmi engedély alapján jogosult. A kereskedelmi felügyeletet hatáskörének keretén belül az illetékes Kereskedelmi Hatóság látja el. A személyes adatok védelmének területén a felügyeletet a Cseh Köztársaság Adatvédelmi Hatósága végzi. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet korlátozott terjedelemben többek között a Fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény későbbi módosításainak betartását felügyeli. Vásárló a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyve 1765§ 2. bekezdés értelmében ezennel magára vállalja a körülmények változásának kockázatát.

 

+420 773 960 142


A terméket sikeresen a kosárba tettük