Bejelentkezés

Fiókkezelés

Buvu.hu vásárlási kedvezmény az első vásárlásra 1000 Ft *

* A kedvezményt 9999 Ft feletti megrendelésre érvényesítheti
 
 

Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI


Jelen alapelvek rendelkezései szabályozzák ügyfeleink és a szolgáltatásaink és termékeink iránt érdeklődő természetes személyek személyes adatainak kezelésének módját.

A személyes adatok közé tartozik bármely információ, amely Önt, mint vásárlót azonosít, vagy amelyek alapján Ön azonosítható, valamint olyan adat, amelyből Önre nézve következtetés vonható le.

Személyes adatok kezelésének minősül a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. A vásárló személyes adatainak teljesen vagy részben automatizált módon végzett adatkezelésének csak az minősül, ha a személyes adatokat nyilvántartási rendszerben tárolják vagy kívánják tárolni.

A vásárló olyan természetes személy, akivel termék szállításával, illetve szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződéses kapcsolatunk van vagy volt, valamint ha az adott személy konkrét érdeklődést nyilvánított termékeink vagy szolgáltatásaink iránt.


ALAPELVEK

Adatkezelésünk összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelem alapelveivel, valamint további hatályos jogszabályokkal.  

 

Alapszabályok, amelyek meghatározzák adatkezelési műveleteink folyamatát:

 

1) Jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság

Az Ön személyes adatait tisztességesen és jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük.

2) Célhoz kötöttség

Az Ön személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3) Adattakarékosság

A személyes adatokat csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és korlátozott terjedelemben kezeljük.

4) Korlátozott tárolhatóság

Az Ön személyes adatait olyan formában tároljuk, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

5) Pontosság

Ügyelünk arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. Megteszünk minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

6) Integritás és bizalmas jelleg

Az általunk kezelt személyes adatoknak biztosítjuk a védelmet és biztonságot. Az Ön személyes adatait oly módon kezeljük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Ügyfeleink személyes adatainak kezelését a következő kezelési célok eléréséhez végezzük: 1) szerződések és szerződéses jogviszonyok ügyintézéséhez és 2) marketing és üzleti célokból. Néhány adat, amely bizonyos körülmények mellett természetes személy azonosító adata lehet, cookies és web beacons technológia alkalmazásának eredménye.


A SZERZŐDÉSEK ÉS SZERZŐDÉSES JOGVISZONYOK KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATOK

Kezeljük a velünk kötött szerződésekben feltüntetett személyes adatokat, valamint azokat a személyes adatokat, amelyek a szerződések teljesítésével kapcsolatban felmerülnek. Elsősorban az azonosító és kapcsolattartó adatok tartoznak ide, a szerződés tárgyával és a szerződéses jogviszony tartamával kapcsolatos adatok, beleértve a vásárlóval lefolytatott üzleti kommunikációt is. Szerződéses jogviszony jön létre továbbá minden megrendeléskor, amelyre webáruházunkban kerül sor.

A személyes adatok kezelése szükségszerű szerződéses kötelességeink teljesítése érdekében, valamint eme szerződésekből kifolyólagos jogaink érvényesítése és az ehhez kapcsolódó törvényes kötelességeink teljesítése céljából (pl. elszámolási nyilvántartás vezetése és könyvelési adatok tárolása törvényben meghatározott időtartamig).

A szerződések és szerződéses jogviszonyok ügyintézéséhez kapcsolódó személyes adatokat elsősorban Önöktől kapjuk meg, de a szerződés teljesítése folyamán is felmerülhetnek (pl. a szállítótól beérkező információ a megrendelt áru átvételéről).

Amennyiben termékeinkért vagy szolgáltatásainkért bankkártyával fizet, a fizetés biztonságos fizetőkapun keresztül történik, amelyet a ČSOB a.s., székhely: Radlická 333/150, Praha 5, 15057 bank működtet. Cégünknek nincs hozzáférése sem a személyes adatokhoz, sem más adatokhoz, amelyek segítségével a fizetési tranzakció hitelesítésére sor kerül.

A személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig a tárgyi szerződéses viszony megvalósításához jogi szempontból fontosak, tehát a törvényes rendelkezésekben előírt és a szerződő felek által megegyezett elévülési, jogvesztő, reklamációs, megőrzési és más határidők leteltéig.

  
ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatokat kezeljük továbbá üzletszerzés céljára is, azért, hogy tájékoztatni tudjuk Önöket kínálatunkról és újdonságainkról. Ez a tevékenységünk elsősorban hírlevelek és más üzleti tárgyú tájékoztatók elküldésében rejlik, valamint a célból, hogy ügyfeleinket és azon személyeket, akiknél feltételezhető az érdeklődés, telefonhívással, e-mailküldéssel vagy más hasonló módon tájékoztassuk érdeklődésükről és ajánlásainkról. Ezen célokból a személyes adatokat azért is kezeljük, hogy tevékenységünket Önök felé személyesítsük, segítve ezzel a szerződéses jogviszony létrejöttét és teljesítését.

A személyes adatokat az Önökkel való kapcsolatteremtéshez kínálatismertetés vagy más üzleti megkeresés céljából csak abban az esetben használjuk fel, ha ésszerűen feltételezhető, hogy a megkeresésünk érdekli Önt és ez elsősorban akkor érvényes, ha Ön már az ügyfelünk vagy az ügyfelünk volt. A személyes adatok felhasználására tevékenységünk személyesítése céljából csak akkor kerül sor, ha Ön üzleti kapcsolatban állt velünk (áruvásárlás, szolgáltatás kihasználás, avagy konkrét érdeklődés kinyilvánítása termékeink megvásárlása, illetve szolgáltatásaink kihasználása iránt).

Üzleti kínálatot tartalmazó megkeresést csak akkor küldhetünk az Ön e-mail címére, ha ezt a címet mint ügyfelünk közölte velünk, vagy ha e-mail címének ilyen célból történő felhasználásához hozzájárult. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbiakban ismertetett módon. Ezen felül minden elektronikus üzleti megkeresésben egyszerű lehetőséget nyújtunk – elektronikus lejelentkezés formájában – az üzleti megkeresések jövőbeli küldéseinek letiltására.

Ilyen célból a következő személyes adattípusokat dolgozzuk fel:

1) azonosító adatok és elérhetőségek (család– és keresztnév, postacím, e-mail cím, telefonszám, stb.)

2) profilalkotási adatok együttműködésünk viszonylatában (pl. üzleti viszonyaink eseménysora és lemenete, vásárlása tárgya, keresletének tárgya)

3) az Önnel folytatott kommunikáció személyre szabottságát lehetővé tévő adatok.

Közvetlen üzletszerzési és reklámküldési célból természetesen soha nem kerülnek feldolgozásra olyan személyes adatok, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utalnak, valamint ha a kezelt adatok genetikai adatok, biometrikus adatok és az Ön egészségére, szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkoznak.

Az üzletszerzéssel kapcsolatos személyes adatok forrásai számunkra az Önökkel létrejött szerződéses jogviszonyok és megkeresések, amelyekkel hozzánk fordul (online nyomtatványokkal vagy közösségi hálózatokon, telefonhívással, stb.).

Ami az Ön személyes adatainak feldolgozását szolgáló jogalapot illeti, a közvetlen üzletszerzési és kereskedelmi célokra való adatkezelés jogszerű érdekünk, mivel üzleti kapcsolataink és tevékenységeink megtartását és továbbfejlesztését célozza meg. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Amennyiben Ön tiltakozást nyújt be az Önre vonatkozó személyes adatok üzleti tartalmú megkeresések küldése vagy más közvetlen üzletszerzési módszer alkalmazása céljából történő kezelése ellen, minden további nélkül megállítjuk az ilyen célú kezelést. Amennyiben Ön tiltakozik az ellen, hogy személyes adatai kezelése kölcsönös kommunikációnk személyre szabását célozza meg, az ellenvetés indokai alapján elbíráljuk, nem fűződnek-e olyan jogszerű érdekeink a személyes adatok további kezeléséhez, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy tiltakozásának helyet adunk-e. Ha nem tudunk megfelelni ennek, tájékoztatjuk Önt az indokokról. A tiltakozással való élés formáit az alábbiakban ismertetjük.

Személyes adatait hírlevél szolgáltatási és más tartalmú üzletszerzési célú megkeresés kiküldése célból addig használjuk fel, amíg ésszerűn feltételezhető, hogy Ön érdeklődik kínálatunk iránt, amennyiben már korábban az ilyen célú kezelés ellen nem tiltakozott. Tevékenységünk személyre szabása céljából a személyes adatokat az utolsó üzleti kapcsolattól számított 10 évig kezeljük.


COOKIES, WEB BEACONS

Honlapunkon, a www.buvu.hu-on, sütiket (cookies) használunk, tehát bizonyos szövegállományok mentésére kerül sor, amelyek adatokat tartalmaznak a honlap látogatásáról a számítógépén telepített internetes böngészőn keresztül úgy, hogy a honlap ismételt látogatása alkalmával a mentett adatok újra elküldésre kerülnek a mi webszerverünkre. A sütik a honlap beállításának személyre szabását, valamint a felhasználói kényelem növelését szolgálják, beleértve a felhasználói beállítások tárolását. A sütiket kihasználhatjuk továbbá a reklámok testre szabására és a honlap látogatottságának monitorozására is.

Alkalmazhatjuk a „web beacons” technológiát is, és ezt úgy a honlapunkon, mint az elküldött e‑mail üzenetekben is. A „web beacon” olyan apró grafikai elem, amely letöltésére webszerverünkről kerül sor az e-mail üzenetek olvasottságának nyomon követése érdekében, illetve a honlap látogatottságának és a felhasználók viselkedésének monitorozása céljából, ami ezt követően a felhasználóknak nyújtott elektronikus szolgáltatások optimalizálását eredményezi.

A beállítások személyre szabása és a honlap látogatottságának figyelemmel kísérése, a reklámok hozzáigazítása és az általunk közvetített tartalmak iránti érdeklődés monitorozása jogszerű érdekünk az Önnek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében. Viszont ha Ön nem igényli, hogy sütiket vagy „web beacon”-t használjunk az Ön esetében, a sütik tárolását számítógépén kapcsolhatja ki, illetve a böngészőjének olyan beállítását alkalmazhatja, amely letiltja a „web beacon”-ok letöltését. A sütik és „web beacon”-ok segítségével gyűjtött személyes adatokat nem használjuk fel az Ön azonosítására. 

Jelen honlap Google Analytics funkciókat alkalmaz, amelyek a Reklámhálózatban megjelenő hirdetésekkel integrálódnak, és remarketing funkciókat, Google reklámmegjelenítési, demográfiai és Google Analytics érdeklődési áttekintéseket valósítanak meg.

A Google Analytics Reklámhálózatban való hirdetésjelentési funkciójáról a Reklámok beállítása segítségével tud lekapcsolódni, és itt tudja beállítani a Google Reklámhálózatának személyre szabását is. A www.buvu.hu honlap sütiket gyűjt, amennyiben ezeket az információkat nem kívánja megosztani a www.buvu.hu honlappal, böngészőjében letilthatja a sütik gyűjtését.


SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

A személyes adatok természetesen számunkra teljesen bizalmasak. A következő pontokban ismertetettek kivételével a személyes adatokat harmadik személyeknek nem adjuk át. A személyes adatokkal semmilyen módon nem üzletelünk.

A személyes adatokat olyan címzetteknek adhatjuk át, akik számunkra adatfeldolgozást végeznek, vagy olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyek szükséges része a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Elsősorban olyan címzettekről van szó, akik adótanácsadást, számviteli, információs technológiával, adatbázisokkal kapcsolatos vagy pl. jogi szolgáltatásokat nyújtanak nekünk. A címzettek a személyes adatokat nem önállóan kezelik, csakis a mi utasításainkat követik. Felelősek vagyunk azért, hogy részükről nem történik visszaélés a hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban, és felvállalják a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének biztosítását és egyéb kötelezettségeket, amelyek az érvényes törvényes rendelkezések szerint szükségesek.

A személyes adatokat abban az esetben is átadhatjuk harmadik személy részére, ha Ön ehhez hozzájárul, mégpedig a hozzájárulás feltételeinek megfelelően. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Önre vonatkozó személyes adatok akkor is átadhatók harmadik személynek, ha ezt törvényes kötelezettségeink teljesítése megköveteli, vagy ha az ügy jellege ezt szükségessé teszi, elsősorban a szerződés teljesítése érdekében, amelynél Ön is szerződő fél (pl. szükséges személyes adtok átadása a szállítóknak a megvásárolt áru kézbesítése céljából vagy fizetési rendszerek üzemeltetőinek a vételár kifizetése céljából).

Személyes adatait megőrizzük és idegen országokba nem adjuk ki.

 

 

 

ÜGYFELEINK JOGAI

1) Tájékoztatásra való jog

Önnek joga van kérelmezni annak igazolását, miszerint személyes adatait feldolgozzuk-e vagy sem. Amennyiben igen, Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen a kezelt adatokhoz és megkapja az adatkezeléssel, valamint a személyes adatok forrásaival kapcsolatos részletes tájékoztatásokat. Ha a személyes adatokat az Ön beleegyezésével vagy a szerződéses kötelességek teljesítése kapcsán kaptuk meg, és ha az adatkezelés automatizált módon történik, Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni.

2) A helyesbítéshez, törléshez és korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy minden indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, beleértve a hiányos személyes adatok kiegészítését. Továbbá jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ezek kezelésére már nincs megfelelő jogalap (pl. abban az esetben, ha Ön ellenvetéssel él személyes adatainak kezelése kapcsán közvetlen üzletszerzés céljából). Amennyiben Ön ezt kérelmezi, a személyes adatok törlése helyett csupán korlátozzuk azok kezelését, vagyis a személyes adatokat csak megőrizzük és az Ön hozzájárulása nélkül más módon nem használjuk fel.

3) Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen és személyes adatai innentől ilyen célra nem lesznek felhasználva. Ha más esetekre hivatkozva tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, amikor a személyes adatok kezelésére jogos érdekeink alapján van szükség, először elbíráljuk, hogy részünkről nem állnak-e fenn olyan kényszerítő erejű jogos érdekek, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, és tájékoztatjuk Önt arról, hogy tiltakozásának helyet adunk-e, és ha nem tudjuk kérését kielégíteni, ennek mi az oka.

Jogaival bármilyen formában jogosult élni, amely lehetővé teszi, hogy kérelme, kijelentése vagy tiltakozása érthetően lesz közvetítve, elsősorban elektronikus üzenet küldésével az eshop@buvu.hu címre. Amennyiben bizonyos intézkedés elvégzését kéri tőlünk, a meghozott intézkedésekről tájékoztatni fogjuk Önt minden indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem átvételétől számított egy hónapon belül. Ez a határidő indokolt esetekben két hónappal is meghosszabbítható, amelyről Önt időben értesíteni szükséges.


Tájékoztatás a személyes adatokhoz való hozzáférésről. Jogomban áll az Adatfeldolgozónál, esetleg az Adatkezelőnél kérelmezni a rám vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk rendelkezésemre bocsátását, amelyeket minden indokolatlan késedelem nélkül megkapok. Az információ tartalmazza majd a (i) a rám vonatkozó személyes adatok kezelésének célját, (ii) azokat a személyes adatokat, esetleg személyes adatkategóriákat, amelyek az adatkezelés tárgyát képezik, beleértve az összes hozzáférhető információt ezek forrásairól, (iii) az automatizált kezelés logikájának alapját, miszerint megítélhető, hogy az ilyen adatkezelés olyan műveletek elvégzéséhez vagy döntések meghozatalához vezet, melyek tartalma beavatkozást jelent jogaimba és jogszerű érdekeimbe, és (iv) a címzetteket, esetlegesen a címzettek kategóriáit. Az információ nyújtásért az Adatkezelő, esetleg az Adatfeldolgozó ésszerű összegű díjat számíthat fel, amely nem haladja meg az információ-nyújtással kapcsolatos szükséges költségeket. 

Tájékoztatás egyéb jogokkal kapcsolatban. Amennyiben rájövök arra vagy feltételezem, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó oly módon kezeli a személyes adataimat, ami összeegyeztethetetlen a magánélet és a személyes jogok védelmével vagy törvényellenes, főleg ha személyes adataim pontatlanok felhasználásuk célja tekintetében, (i) magyarázatot kérhetek az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól vagy (ii) kérhetem, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó orvosolja az így fellépő állapotot. Elsősorban személyes adataim zárolásáról, helyesbítéséről, kiegészítésről vagy megsemmisítéséről van szó. Amennyiben kérelmem jogosnak minősül, az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó késedelem nélkül elhárítja a sérelmes helyzetet. Ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó kérelmemnek nem tesz eleget, az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhatok.

Jogokról szóló tájékoztató, amely összhangban van az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet– ez a rendelet a továbbiakban mint„General Data Protection Regulation“ vagy csak „GDPR“.


Igazolom, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogaimról teljes körű tájékoztatást kaptam, összhangban a GDPR 13., 15-22. és 34. cikkeinek rendelkezéseivel.

Amennyiben úgy érzi, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő kezelése sérti az Ön jogait, panasszal élhet az Adatvédelmi Hatóság felé – lásd a www.uoou.cz honlapot.

 

Jelen adatkezelési alapelvek és a személyes adatok védelmének feltételei 2018. május 25-től lépnek érvénybe és hatályba.


A terméket sikeresen a kosárba tettük